Podmínky používání stránek INITALIA.CZ

Podmínky používání stránek INITALIA.CZ Použitím stránek INITALIA.CZ uživatel souhlasí s následujícími podmínkami.

 1. Výklad pojmů

  Provozovatel: INITALIA.CZ Marie Prokešová, Bítovská 1227/9, Praha 4, IČ: 01880390
  Inzerent: subjekt, který na stránky INITALIA.CZ vloží informace o nemovitosti, kterou nabízí především k rekreačnímu využití za úplatu.
  Zájemce: subjekt, který používá stránky INITALIA.CZ za účelem vyhledávání nabídek, které jsou vloženy Inzerenty.
  Uživately tedy jsou jak Zájemce, tak i Inzerent.

 2. Informace o stránkách INITALIA.CZ

  1. Webové stránky INITALIA.CZ je inzertní médium, které umožňuje Inzerentům prezentovat jejich nemovitost určenou především k rekreačnímu využití. Nabídky nemovitostí jsou na stránky vloženy Provozovatelem. Provozovatel zajistí překlad a vložení inzerátu na stránky INITALIA.CZ, nezajišťuje však již další služby.
  2. Provozovatel nevstupuje žádným způsobem do právních vztahů mezi Inzerenty a Zájemci. Zájemce komunikuje s Inzerentem bez účasti Provozovatele. Odpovědnost za obsah komunikace mezi Inzerentem a Zájemcem včetně odpovědnosti za sjednané smluvní vztahy, finanční transakce a veškeré další důsledky je tak věcí smluvních stran (tj. Inzerenta a Zájemce). Provozovatel nepřijímá jakoukoli odpovědnost za obsah a plnění takto sjednaných závazků.
  3. Provozovatel nemá možnost prověřovat aktuálnost a pravdivost všech informací vkládaných Inzerenty. Provozovatel proto nenese odpovědnost za obsah informací vkládaných na stránkách INITALIA.CZ.
  4. Stránky INITALIA.CZ obsahují odkazy na další webové stránky, které slouží pro získání dalších informací Uživatelů webových stránek INITALIA.CZ. Provozovatel nemá žádnou kontrolu nad obsahem těchto webových stránek a zdrojů a proto nenese žádnou odpovědnost za jejich aktuálnost a obsah.
 3. Obecná pravidla pro užívání stránek INITALIA.CZ
  1. Stránky INITALIA.CZ jsou určeny pro inzerování nemovitostí určených především k rekreaci a k vyhledávání těchto nemovitostí podle zvolených parametrů ze strany Zájemců. Jakékoli jiné užívání stránek INITALIA.CZ je považováno za jednání protiprávní.
  2. Oprávnění ke vkládání hodnocení k jednotlivým nemovitostem mají pouze Uživatelé, kteří dané nemovitosti užívali. Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn u Inzerenta ověřit, zdali daný hodnotitel nemovitost užíval.
  3. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit příspěvky uživatelů v případě, že jeho obsah v rozporu s platným právním řádem České republiky, zejména propaguje diskriminaci jednotlivce či skupiny způsobem, u kterého je odůvodněné podezření, že může dojít k naplnění skutkové podstaty některého trestného činu, či příspěvek hrubě narušuje výchovu mládeže či nebádající k chování, které je hrubě v rozporu se společensky přijatelnými normami chování v České republice, či s obsahem propagujícím či zobrazujícím násilí, ať už vůči jednotlivci, skupině, celému národu či demokratickému společenskému zřízení, obsahem propagujícím terorismus a teroristické organizace a/nebo genocidu národa, s obsahem, který navádí ke spáchání trestného činu, s obsahem, jenž hrubě zasahuje do práv jednotlivce a zobrazuje jej dehonestujícím způsobem anebo s obsahem, jenž prokazatelně závažným způsobem porušuje práva fyzické nebo právnické osoby, a to takovým způsobem, že hrozí vážný následek nebo újma do dobré pověsti fyzické nebo právnické osoby či jiných jejích práv.
  4. Uživatel (Inzerent i Zájemce) si jsou vědomi skutečnosti, že používáním stránek INITALIA.CZ dochází k ukládání souborů cookies.
 4. Pravidla pro Inzerenty
  1. Vložením informací prostřednictvím formuláře, který je zveřejněn na stránkách INITALIA.CZ na stránky INITALIA.CZ majitel nemovitosti (Inzerent) uděluje souhlas se zveřejněním těchto údajů a fotografií. Prohlašuje také, že je oprávněn ke vkládání nabídek na webové stránky INITALIA.CZ. Inzerent si je vědom, že odpovídá za veškeré škody a nároky třetích stran včetně soudních výloh, které Provozovateli stránek INITALIA.CZ mohou vzniknout porušením tohoto ujednání. Odesláním formuláře objednává Inzerent zveřejnění inzerátu na dobu jednoho roku, nebude-li v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
  2. Majitel nemovitosti (Inzerent) se zavazuje k poskytnutí správných fakturačních údajů, včetně DIČ, které jsou nezbytné pro vystavení řádného daňového dokladu. Odměna za zveřejnění inzerátu na stránkách INITALIA.CZ je splatná do 15 dnů od odeslání formuláře Poskytovateli, a to bankovním převodem na účet Poskytovatele. Variabilní symbol platby bude Poskytovateli zaslán e-mailem ve výzvě k úhradě.
  3. Bere také na vědomí, že inzertní údaje budou publikovány po uhrazení (připsání této částky na bankovní účet Provozovatele webových stránek INITALIA.CZ) ročního poplatku, který činí 80,- EUR. Jednou ročně obdrží Inzerent e-mailem výzvu k úhradě a po obdržení částky Poskytovatel zašle řádný daňový doklad na e-mailovu adresu Inzerenta.
  4. Majitel nemovitosti si také uvědomuje, že v případě nezaplacení ročního poplatku ve lhůtě splatnosti, která je uvedena na výzvě k úhradě, bude jeho inzerát odstraněn.
  5. Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravy designu, struktury, rozvržení či funkčnosti stránek INITALIA.CZ. Inzerent se zavazuje toto právo Provozovatele akceptovat a nepožadovat jakékoli odškodnění nebo náhradu vzniklou v důsledku těchto změn.
  6. Inzerent je povinen nejpozději 15 dní před skončením sjednané doby zveřejnění inzerátu sdělit Poskytovateli, zda trvá či netrvá na dalším zveřejnění inzerátu pro období dalšího jednoho roku. Pokud nic Poskytovateli ve stanovené lhůtě nesdělí, má se za to, že si přeje zveřejnit inzerát i další období jednoho roku a Poskytovatel je oprávněn účtovat roční poplatek na další období.
  7. Je-li inzerát Inzerenta z jakéhokoliv důvodu stažen z uveřejnění před skončením sjednaného ročního období, Inzerentovi nevzniká nárok na vrácení poměrné části z již uhrazeného ročního poplatku.
 5. Právo odmítnout inzerci
  1. Provozovatel je oprávněn odmítnout uveřejnění inzerátu v případě, kdy jeho znění nebo význam odporuje etickým zásadám a zájmům Provozovatele, nebo je-li v rozporu s právními předpisy.
  2. Provozovatel není povinen zadavateli inzerce zdůvodňovat, proč inzerci odmítl.
 6. Odpovědnost
  1. Uživatel a Provozovatel si tímto sjednává maximální náhradu škody. kterou lze uplatňovat vůči Provozovateli z titulu provozu stránek INITALIA.CZ a to do výše ročního poplatku.
  2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním stránek INITALIA.CZ. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb stránek INITALIA.CZ nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
  3. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím statistických údajů.
  4. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené nefunkčností stránek INITALIA.CZ, zničení, poškození či ztrátu dat, pokud tyto události byly způsobeny jinou osobou nebo v důsledku zásahu vyšší moci.
 7. Ochrana osobních údajů
  1. Uživatelé udělují Provozovateli souhlas se zpracováním a evidencí údajů zadaných při užívání stránek.
  2. Uživatelé souhlasí s tím, aby Provozovatel pověřil zpracováním poskytnutých osobních údajů jinou osobu.
  3. Uživatel potvrzuje, že zadané osobní údaje jsou přesné a úplné.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Provozovatel si vyhrazuje právo přerušit provoz stránek INITALIA.CZ na dobu nezbytně nutnou k její údržbě.
  2. Uživatelé a Provozovatel výslovně sjednávají, že jejich vzájemný vztah se bude řídit právním řádem České republiky.
  3. Uživatelé a Provozovatel sjednávají pro řešení vzájemných sporů věcnou a místní příslušnost obecného soudu dle sídla Poskytovatele.
  4. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.